• Kommande evenemang
  • Evenemang

Sockenstämma-protokoll angående Vilhelminas Kyrkstugeområde

Sammandrag över olika sockenstämma-protokoll angående Vilhelmina Kyrkstugeområde.

Sockenstämman 31/7 år 1830

Beslutades att iståndsätta arresten med fastgålning och fönster samt förse den med 1 madrass, 1 kudde och täcke eller fäll. (fastgålning betyder att jord skottas mot ytterväggen kring golvet för att undvika golvdrag)

Sockenstämman 22/1 år 1848

Sockenfullmäktige Christoffer Salmonsson i Dalasjö samt bonden Samuel R. Grönlund i Svannäs och Fredrik Nerpin i Rönnäs hade hos ordförande anhållit det sockenmännen måste å sockenstämman tillfrågas om, och huruvida de kunde ha något att erindra emot deras begäran att här å kyrkvallen idka handelsrörelse i öppen bod.

Efter framställandet av denna fråga yttrade sig sockenmännen så mycket mindre, däremot ha något att invända som sökande redan framförde genom tillhandahållande av lin, hampa, salt, järn, tobak mm. Varit socken ej till ringa nytta, har större delen av allmogen fått sina behov förut här på kyrkovallen och således sluppit besöka den säkert både tids- och penningödande Åsele.

Sockenstämman 19/4 år 1869

Antogs ett bud á 5 öre lasset för 500 lass ved från revirets skog å Granberget som sockenmännen behövde till sina kyrkstugor.

Sockenstämman 16/4 år 1870

Beslöts vidtaga åtgärder för erhållande av tillstånd att hålla öppen marknad på kyrkplatsen årligen omkring 1 dec, dels för att befolkningen kunde sälja och köpa bekvämare än att resa länge och dels bli kvitt ” de i mängd omkringresande handelsmännen”

Sockenstämman 5/10 år 1873 

Uppdrogs till E.U. Östergren att anskaffa lämplig person att reparera broarna till kyrkstugorna vid trappstegen skulle göras bredare.

Biskopsvisitation 15-16 okt. år 1876

Kyrkstaden eller den avlägsna befolkningsbostäder vid kyrkobesök voro på ett utmärkt sätt ordnat. Kyrkans silver förvarades i en obeslagen träkista som ej gåvo något skydd mot tjuvar, särdele som fönstren saknar galler.

Men befolkningen voro så ärliga att lås knappast behövdes för bondgårdarna. Blott i fjälltrakterna övades någon gång renstöld. Med anledning av pastors anmärkningar i årsberättelsen tillsades och uppmanades folk att i tid infinna sig till gudstjänster och kvarstanna till sitt slut.

Som enligt samma berättelse vanartiga ynglingar tillställa oväsen vid kyrkstaden så riktas en allvarlig bestraffning samt uppmaning till fäderna att hålla barn och tjänare i kristlig ordning.

Visitator hörde med nöje att bröllopens längd inskränkt till dämpande av osedlighet.

Kyrkoherde Lars Dahlstedts ämbetsberättelse 17/6 år 1884

Gudstjänsterna bevistas mangrant av äldre personer, däremot har ungdomen och i synnerhet vanartiga ynglingar ofta för vana att istället för att under pågående gudstjänst infinna sig i kyrkan ströva omkring i kyrkstaden eller och hålla otillbörliga samkväm i stugorna. En rätt allmän osed är att bland gudstjänstbesökarna många infinner sig sent i kyrkan och avlägsnar sig innan gudstjänsten är slut, lokala förhållanden synas i allmänhet avskräcka kolportörer (bokförsäljare av religiösa eller annan litteratur) från att besöka församlingen. Inom församlingen finnes tre baptister, vilka dock icke göra något buller av sig.

Sockenstämman 20/4 år 1889

Meddelades att konstberidare och akrobatsällskap samt karuseller som drar pengar från socken förbjöds uppträda på socken tillhörig mark.

Sockenstämman 18/5 år 1891

Ett ett mycket allvarligt eldsvådetillbud beslöts att gräva två brunnar på platsen, bygga spruthus och skaffa spruta. Vidare bildades brandkår med fjärdingsman P.A Edman som brandchef.

Antog brandordning för Vilhelmina Kyrkstad. Bl. a skulle det finnas en brandvakt av två personer som mellan kl. 9 e.m och kl. 6 f.m första natten efter varje större helg, skulle genomvandra platsen i alla riktningar.

Sockenstämman 24/12 år 1895

Följande helger skulle hållas på platsen följande år

1-2/2          Kyndelsmässhelg                2 dagar

4-6/4          Påskhelg                              3 dagar

23/5           Pingsthelg                            1 dag

23-25/6      Midsommarhelg                  3 dagar

3-5/9          Mikaelihelg                         3 dagar

28/11          Andersmäss                      1 dag

24-25/12    Julhelg                                2 dagar

Ordningsmännen J.P. Dahlberg och P.A. Bergqvist skulle ha 3 kronor per dygn och extra polisbevakning fick anställas.

Sockenstämman 24/5 år 1896

Beslöts anlägga väg från platsen till kyrkan, förse vägen med diken och plantera lövträd på dess båda sidor. Detta arbete utfördes av August Edman och kostade 401 kronor.

Sockenstämman 2/10 år 1898

Fyra brunnar finns på kyrkplatsen och beslutades att två till skulle grävas.

Sockenstämman 27/3 år 1901

Beslöts att bygga ett hemlighus med två rum för män och kvinnor med minst fyra sittplatser i varje, den 19/5 ändrades detta till två sittplatser i vardera rum.

 

Text: Kerstin Bergkvist utdrag ur hennes bok ”Volgsjö Vilhelmina Kyrkohistoria 1783-1924”

 

 

 

 

 

Hej! Har du frågor till oss på turistbyrån?

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt